Chương trình Diễn đàn

Day 1
18 Th7 2018
07:30 - 8:30

Đăng ký đại biểu

08:30 - 10:00

Phiên khai mạc

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trương Gia Bình Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn
PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH
10:00 - 10:30

Nghỉ giải lao

Chuyên đề 1: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0”

Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ Các báo cáo: Báo cáo chính: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ Các báo cáo/giải pháp từ các cơ quan/doanh...
Read More
PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH

Chuyên đề 2: “Phát triển kinh tế trong cách mạng công nghiệp 4.0”

Chủ trì: Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương Các báo cáo: Báo cáo chính: Lãnh đạo Bộ Tài chính Các báo cáo/giải pháp từ các cơ quan/doanh nghiệp,...
Read More

Chuyên đề 3: “Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp 4.0”

Chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Các báo cáo: Báo cáo chính: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Các báo cáo/giải pháp...
Read More
12:00 – 13:30

Ăn trưa

14:20 – 14:45

Giải lao, thăm quan triển lãm

Chuyên đề 4: “Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu cuộc cách mạng 4.0”

Người dẫn: TS. Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông. Nội dung: Công việc tương lai và những kỹ năng mới Xây dựng thể chế...
Read More

Chuyên đề 5: “Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông Các báo cáo: Báo cáo chính: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông Các báo cáo/giải pháp từ các cơ quan/doanh...
Read More

Chuyên đề 6: “ Phát triển thương mại và công nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ của cuộc CMCN 4.0”

Chủ trì: Bộ Công thương Các báo cáo: Báo cáo chính: Lãnh đạo Bộ Công Thương Các báo cáo/giải pháp từ các cơ quan/doanh nghiệp: các điển hình thành công...
Read More
16:30 – 16:40

Nghỉ giải lao

16:40 - 17:00

Công bố Thông điệp của Diễn đàn. Kết thúc chương trình